Vị công chúa hoảng sợ sau khi chứng kiến cảnh Từ Hi tắm rửa, tức tốc rời khỏi cung cấm không bao giờ trở lại

Vị công chúa này chính là Dụ Đức Linh, một người con lai có hai [...]