Trước khi chết Đạo Quang gọi 2 con trai đến để hỏi 1 câu: Người trả lời đúng không thể thành hoàng đế

Vì sao người trả lời đúng câu hỏi của Đạo Quang lại không thể trở [...]