DỤNG CỤ TRỢ ĐẾM TẾ BÀO MÁU HIỆN SỐ

 – Tại giá trị tổng lên đến 100 thì có 1 âm thanh vang lên