TỦ ÂM SÂU PHÒNG THÍ NGHIỆM SEREIS BIO PLUS

–      Cảnh báo khi nhiệt độ cao hoặc thấp hơn nhiệt độ cài đặt.