Láng giềng bán sản vật quốc gia được gần 3 tỷ USD, Việt Nam gấp 6,5 lần

Đáng chú ý, Việt Nam cũng có mua sản vật từ láng giềng này.