AI đang nuốt chửng thế giới

Tiềm năng của AI là rất lớn, lớn đến mức có thể nói là "không [...]