Mãnh tướng mình hổ tay vượn khiến Tào Tháo kinh hồn khiếp vía: Được so sánh với Lã Bố, Bành Việt

Mãnh tướng khiến một quân chủ kiêu hùng như Tào Tháo lại phải chịu nhục [...]