Hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX trễ hẹn, Bộ Tài chính nêu lý do

Ngày 5-7, Bộ Tài chính đã thông tin về kế hoạch vận hành hệ thống [...]