Có thể tiếp nhiên liệu cho các vệ tinh đã chết trong không gian?

Các cơ quan vũ trụ và công ty tư nhân muốn thay đổi thực trạng [...]