Cùng 1 công phu Kiều Phong đẩy lùi Tảo Địa Tăng, Hồng Thất Công không thể đánh bại Vương Trùng Dương

Vì sao Kiều Phong có thể đẩy lùi Vô Danh thần tăng còn Hồng Thất [...]