Đào tạo cơ sở hạ tầng trong ASEAN giai đoạn 4 và cơ hội tham gia của Việt Nam

Theo đó, PTB đang tiến hành “Khảo sát về nhu cầu phát triển và ưu [...]