Tỉnh “sát vách” Tp.HCM đầu tư khu công nghiệp gần 500ha, lên kế hoạch làm cao tốc hàng chục ngàn tỉ đồng

Tổng vốn đầu tư của dự án khu công nghiệp là 2.350 tỷ đồng, trong [...]