Tiểu tướng suýt lấy mạng Mã Siêu: Mạnh hơn Trương Phi, Hứa Chử, được Tào Tháo ngưỡng mộ

Mã Siêu thuộc hàng Ngũ hổ tướng của Thục Hán, Trương Phi và Hứa Chử [...]