Thuộc tỉnh có thu nhập top đầu Việt Nam, huyện này thu hút FDI cao hơn 55 tỉnh thành của cả nước

Trong tương lai, huyện này được quy hoạch phát triển thành trung tâm công nghiệp [...]