‘Nếu không ai dám làm, ai cũng ngần ngại thì không thể thay đổi được gì’

Đề cập tới cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với cả thế giới về [...]