BỂ ĐIỀU NHIỆT CÁCH THỦY CÓ KHUẤY TỪ FIRSTEK SCIENTIFIC

 – Hiển thị số nhiệt độ hiện tại và nhiệt độ cài đặt.