BỂ ĐIỀU NHIỆT CÓ LẮC

 – Điều khiển hiện số PID giá trị nhiệt độ. Hiển thị nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực trong bể