BỘ XỬ LÝ KHÍ PHÒNG THÍ NGHIỆM

 – Bơm dung môi loại chịu hóa chất lưu lượng ~ 100 lit/phút, thích hợp cho bơm dung môi có tính acid, bazo loãng.