BUỒNG THAO TÁC CÁCH LY GLOVE BOX MODEL VG-600

 – Đồng hồ hiển thị độ chân không khoảng hiển thị 0 to -0.1 Mpa