THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐỘ KÍN ĐÓNG BAO

 – Điều khiển độ hút chân không, đễ dàng lặp lại một cách chính xác độ chân không cho những lần kiểm tra khác nhau