TỦ MÁT PHÒNG THÍ NGHIỆM SEREIS BIO COMPACT II

–      Cảnh báo khi nhiệt độ cao hoặc thấp hơn nhiệt độ cài đặt.