Vụ SCB – Vạn Thịnh Phát: Chi tiết 3 Chi nhánh lớn, 3 đơn vị Hội sở của SCB giải ngân 93% số tiền cho nhóm bà Trương Mỹ Lan

Căn cứ tài liệu điều tra và các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định: Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 07/10/2022, Ngân hàng SCB đã cho vay, giải ngân cho 1.366 khách hàng (gồm: 710 cá nhân, 656 tổ chức), trong đó liên quan đến trách nhiệm của Trương Mỹ Lan và đồng phạm vay 2.527 khoản (gồm: 1.057 khoản khách hàng cá nhân và 1.470 khoản khách hàng tổ chức) với tổng số tiền 1.066.608 tỷ đồng.

Đến ngày 17/10/2022, còn 875 khách hàng (440 cá nhân, 435 tổ chức) vay 1.284 khoản (gồm: 512 khoản vay khách hàng cá nhân và 772 khoản vay khách hàng tổ chức) còn dư nợ 677.286 tỷ đồng, gồm 483.971 tỷ đồng nợ gốc và 193.315 tỷ đồng nợ lãi/phí, các khoản vay đều thuộc nợ nhóm 5, không có khả năng thu hồi(dư nợ gốc các khoản vay của Trương Mỹ Lan chiếm 93% tổng dư nợ gốc của 23.042 khoản vay còn dư nợ)

Đặc biệt trong quá trình giải ngân số tiền 483.917 tỷ đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm Tham ô tài sản/Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng; Tài liệu điều tra thể hiện, hầu hết số tiền này đều tập trung giải ngân ở 03 Đơn vị thuộc Hội sở (gồm: Trung tâm kinh doanh khách hàng Wholesale; Kênh kinh doanh trực tiếp khách hàng doanh nghiệp; Hub cho vay bất động sản HCM 2) và 03 Chi nhánh lớn (SCB Chi nhánh Sài Gòn; SCB Chi nhánh Cống Quỳnh; SCB Chi nhánh Bến Thành) là các Đơn vị/Chi nhánh tuân thủ mệnh lệnh của Trương Mỹ Lan và đồng phạm (chiếm 93% số tiền Ngân hàng SCB cho vay; Các Chi nhánh còn lại chỉ cho vay 7% đối với khách hàng thông thường).

Các bộ phận liên quan gồm: ( Hội đồng quản trị; (2) Ban Tổng giám đốc; (3) Hội đồng Kinh doanh và Đầu tư, ( Ủy ban kinh doanh và đầu tư; (5) Các Chi nhánh/Đơn vị kinh doanh chỉ ký hợp thức hồ sơ không cần họp và để đối phó thanh tra, kiểm tra, che giấu hoạt động phạm tội của mình.

Kết quả điều tra 483.971 tỷ đồng (số tiền gốc ban đầu là 525.480 tỷ đồng) được giải ngân cụ thể như sau:

03 Đơn vị kinh doanh thuộc Hội sở (Trung tâm kinh doanh khách hàng Wholesale, Kênh kinh doanh trực tiếp khách hàng doanh nghiệp; Hub cho vay bất động sản HCM 2) giải ngân cho 296 khách hàng (gồm 109 cá nhân và 187 pháp nhân)/396 khoản vay, giải ngân gốc hơn 185.400 tỷ đồng; đến ngày 17/10/2022, các khoản vay này còn tổng số nợ 212.725 tỷ đồng (gồm: 185.183 tỷ đồng nợ gốc và 27.542 tỷ đồng nợ lãi).

Ngân hàng SCB – Chi nhánh Sài Gòn giải ngân cho 195 khách hàng (gồm 98 cá nhân và 97 pháp nhân)/239 khoản vay, giải ngân gốc 99.020 tỷ đồng; đến ngày 17/10/2022, các khoản vay này còn tổng số nợ 134.715 tỷ đồng (gồm 78.866 tỷ đồng nợ gốc và 55.849 tỷ đồng nợ lãi).

Ngân hàng SCB – Chi nhánh Cống Quỳnh giải ngân cho 163 khánh hàng (gồm 69 cá nhân và 94 pháp nhân)/224, giải ngân gốc 84.219 tỷ đồng; đến ngày 17/10/2022, các khoản vay này còn tổng số nợ 108.754 tỷ đồng (gồm 70.952 tỷ đồng nợ gốc và 37.801 tỷ đồng nợ lãi).

Ngân hàng SCB – Chi nhánh Bến Thành giải ngân cho 257 (gồm 146 cá nhân và 111 pháp nhân)/280 khoản vay, giải ngân gốc 80.873 tỷ đồng; đến ngày 17/10/2022, các khoản vay này còn tổng số nợ 114.216 tỷ đồng (gồm 78.208 tỷ đồng dư nợ gốc và gốc và 36.008 tỷ đồng dư nợ lãi).

06 Chi nhánh còn lại giải ngân cho 100 khách hàng (gồm 21 cá nhân và 79 pháp nhân/145 khoản vay, giải ngân gốc 75.968 tỷ đồng; đến ngày 17/10/2022, các khoản vay này còn dư nợ 106.877 tỷ đồng (gồm 70.762 tỷ đồng nợ gốc, 36.114 tỷ đồng nợ lãi).

Như vậy, Ngân hàng SCB đã huy động từ 50 Chi nhánh nhưng chỉ tập trung giải ngân đối với nhóm Trương Mỹ Lan – Tập đoàn VTP tại ở 03 Đơn vị Hội sở, 03 Chi nhánh lớn, nhỏ lẻ ở 06 Chi nhánh.

Các hồ sơ cho vay, giải ngân của nhóm Trương Mỹ Lan – Tập đoàn VTP tại các Đơn vị/Chi nhánh nêu trên, đều có ký hiệu, theo dõi riêng như “HSTT” (tức Hội sở tiếp thị); “Phương án, dự án” mà các đối tượng nhìn vào ký hiệu này đều hiểu là cho vay các Công ty của Trương Mỹ Lan. Thực hiện hoạt động này, Trương Mỹ Lan đã giao cho Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung (phía Ngân hàng SCB) phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh, Hồ Bửu Phương, Đặng Phương Hoài Tâm (phía Tập đoàn VTP) sử dụng các phương án vay vốn khống đã tạo lập để thực hiện giải ngân, chuyển tiền vào các tài khoản của các cá nhân, pháp nhân “ma” để thực hiện chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền.