Quy định mới nhất về tách thửa, chuyển từ đất nông nghiệp thành đất ở tại Khánh Hoà

Quy định mới nhất về tách thửa, chuyển từ đất nông nghiệp thành đất ở tại Khánh Hoà- Ảnh 1.
Quy định mới nhất về tách thửa, chuyển từ đất nông nghiệp thành đất ở tại Khánh Hoà- Ảnh 1.

Theo đó, Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa (số 02/2024/QĐ-UBND) về sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến quy định về điều kiện tách thửa đất do phó chủ tịch tỉnh Trần Hòa Nam ký ban hành, có hiệu lực thi hành.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 27-12-2022) có quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất.

Trong đó, tại điểm d khoản 1 điều 10 của quyết định trên có quy định cụ thể “trường hợp tách một phần thửa đất để chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở thì phần diện tích tách thửa chuyển mục đích sang đất ở và diện tích đất nông nghiệp còn lại phải đảm bảo kích thước, diện tích tối thiểu tách thửa đất theo điểm a khoản 1, khoản 2 điều này”.

Cũng trong điều khoản trên còn có thêm quy định “đồng thời việc chuyển mục đích sử dụng đất phải đáp ứng được điều kiện về hạ tầng kỹ thuật của khu vực, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; quy hoạch phân khu đô thị hoặc quy hoạch chi tiết đô thị (nếu có), quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.

Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành (số 02/2024/QĐ-UBND) sửa đổi bãi bỏ toàn bộ phần nội dung quy định “đồng thời…” tại điểm d khoản 1 điều 10 vừa kể trên.

Trong quyết định mới, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng bãi bỏ quy định về việc giao UBND cấp huyện “căn cứ tình hình thực tế, điều kiện cụ thể của địa phương, ban hành quy định các điều kiện cơ bản về hạ tầng kỹ thuật đáp ứng khi cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa” (điểm b khoản 4 điều 12 QĐ 28/2022/QĐ-UBND).

Tách thửa đất ở có vườn, ao không buộc phải đủ diện tích tối thiểu với đất nông nghiệp

Tại quyết định mới, UBND tỉnh Khánh Hòa còn bổ sung quy định (điểm đ khoản 1 điều 10) về việc tách thửa đất ở. Đó là “đối với đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất thì việc tách một phần thửa diện tích đất ở của thửa đất đó phải đảm bảo kích thước, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa quy định tại điểm a khoản 1 điều này, phần diện tích đất vườn ao được tách cùng diện tích đất ở sau khi tách thửa không áp dụng quy định diện tích tối thiểu tại khoản 2 điều này”.

Khoản 2 điều 10 quyết định 28/2022/QĐ-UBND vừa nêu là quy định về điều kiện tách thửa đối với đất nông nghiệp. Trong đó, có quy định “trường hợp thửa đất nông nghiệp (bao gồm đất vườn ao gắn liền với đất ở) nằm xen kẽ trong khu dân cư hiện hữu thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất nông nghiệp là 200m2”.

Nhưng theo quy định mới bổ sung (điểm đ khoản 1 điều 10) xem như quy định về diện tích tối thiểu (200m2) để “được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp là đất vườn ao gắn liền với đất ở” coi như cũng được bãi bỏ.

Theo một cán bộ trong ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa, việc sửa đổi và bãi bỏ các quy định kể trên sẽ gỡ vướng rất nhiều trong việc giải quyết tách thửa đất ở có vườn, ao hay tách chuyển một phần đất nông nghiệp sang đất ở cho dân do thời gian qua có rất nhiều người dân không được các cơ quan cấp huyện giải quyết các thủ tục tách thửa đất ở hoặc chuyển mục đích đất nông nghiệp thành đất ở vì các quy định này.